Algemene Voorwaarden P-ARR

downloaden en printen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

P-ARR (platform arbeidsongeschiktheid, re-integratie en recht) is een product van Slot Verzuimbeheer BV.

Hollaenderstraat 11
7322 RJ Apeldoorn
06-17480363
info@slotverzuimbeheer.nl
KvK-nummer 77751000
Btw-identificatienummer 861126154B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenstemming over het tegen betaling toegang verkrijgen tot het kennisplatform en/of het tegen betaling vermelden van bedrijfsnaam, contactgegevens en logo op het kennisplatform.

2. De algemene voorwaarden staan op de website van P-ARR (www.p-arr.nl). Door middel van het aanvragen/aanschaffen van een (proef)abonnement stemt de aanvrager in met de algemene voorwaarden. 

Artikel 3 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een gesorteerde verzameling van omschrijvingen (met bronvermelding), protocollen, richtlijnen, standaarden, publicaties en jurisprudentie op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Publicaties en jurisprudentie worden wekelijks geactualiseerd.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, waardoor de afkomst ervan herleidbaar is.

3. Het aanbod bevat 3 keuzemogelijkheden: een proefabonnement van 1 maand, onbeperkt betaalde toegang tot het kennisplatform of in combinatie met een jaarlijks Bezwaar en Beroep Experience van 4 uur op de locatie van de aanvrager (of elders in overeenstemming).

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een abonnement is aangevraagd. Van een overeenkomst is sprake als de aanvrager de op de website vermelde prijs heeft betaald. De ondernemer zorgt ervoor dat de aanvrager binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de betaling toegang heeft tot het kennisplatform.

2. Na ontvangt van de betaling ontvangt de aanvrager per mail een factuur. De factuur is een bevestiging van de overeenkomst conform de algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Proefabonnement

De aanvrager kan op de website van P-ARR een kosteloos een proefabonnement aanvragen voor de duur van 1 maand. Een proefabonnement kan slechts eenmalig aanvraagt worden. Voor het aflopen van de duur van het proefabonnement ontvangt de aanvrager een melding dat het proefabonnement afloopt. De aanvrager heeft daarna de mogelijkheid om tegen betaling een abonnement aan te vragen op de website.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De aanvrager kan de overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van betaling.

3. Als een aanvrager gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd per mail op info@slotverzuimbeheer.nl.

4. De aanvrager ontvang binnen 14 kalenderdagen na de herroeping zijn volledige betaling retour op de rekening waar de betaling vandaan is gekomen. 

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de aanvrager.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de overeengekomen duur van de overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden dienstverlening niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking op lid 1 kan de ondernemer een prijswijzing doorvoeren voor een (automatische) verlenging van de eerder overeenkomen overeenkomst. De ondernemer maakt de wijziging - tenminste 3 maanden voor het aflopen van de overeengekomen duur - per mail bekend.  

Artikel 8 – Nakomen overeenkomst

1. Een abonnement is strikt persoonlijk en van toepassing op die persoon die het abonnement is toegewezen. Misbruik van het gebruik van kennisplatform kan tot uitsluiting van het kennisplatform leiden. De ondernemer zal dit misbruik moeten aantonen.

2. De ondernemer staat ervoor in dat de dienstverlening voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod op het kennisplatform vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande bepalingen.

Artikel 9 – Duur transacties; duur, opzegging en verlening  

1. Het abonnement wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 1 jaar. De abonnee kan de overeenkomst gedurende de overeengekomen periode – uitgezonderd de bedenktijd van 14 kalenderdagen - niet tussentijds opzeggen. Na het aflopen van de overeengekomen duur van de overeenkomst is het abonnement per mail (info@slotverzuimbeheer.nl) opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. De abonnementskosten van de reeds genoten periode zullen als gevolg van de opzegging naar rato worden doorberekend.

2. De overeenkomst wordt na de overeengekomen periode zonder wederopzegging verlengd met dezelfde duur.

Artikel 10 – Betaling

1. De aanvrager vult op de website het aanvraagformulier in. De aanvrager ontvangt binnen enkele dagen een factuur om het verschuldigde bedrag te betalen. Nadat de betaling door de ondernemer is ontvangen ontvangt de aanvrager bericht dat hij/zij toegang heeft tot het platform.

2. In geval van opzegging wordt verwezen naar Artikel 5 en 8 van de algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Klachten

1. Een klacht kan per mail worden aangeleverd op info@slotverzuimbeheer.nl

2. De klacht dient volledig, duidelijk en in het Nederlands omschreven te worden.

3. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht bericht de ondernemer de klager over verdere afhandeling.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de abonnee waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

versie 1.00, 11 mei 2020